[b][/b]
[i][/i]
[u][/u]
[code][/code]
[quote][/quote]
[spoiler][/spoiler]
[url][/url]
[img][/img]
[video][/video]
Smileys
smile
smile2
spook
alien
zunge
rose
shy
clown
devil
death
flash
sick
heart
idee
frage
blush
smokin
mad
sad
wink
frown
crazy
grin
hmm
laugh
mund
oh
rolling_eyes
lil
oh2
shocked
cool
[mail][/mail]
[pre][/pre]
Farben
[rot][/rot]
[blau][/blau]
[gruen][/gruen]
[orange][/orange]
[lila][/lila]
[weiss][/weiss]
[schwarz][/schwarz]
Größer
adamstan
| Points: 100 | Last online: 09.08.2018
Location
Kraków
Date registered
12.31.2016
Which is your favorite GTA?
V
  • adamstan has written a new blog article "Zaopatrzenie biur w artykuły biurowe" 07.29.2018

   Po roku 1990 gwałtowny rozwój przedsiębiorczości w Polsce wywołany był zarówno uwolnieniem tejże przedsiębiorczości z ograniczeń, które były jej narzucone w czasach PRL-u jak i z udogodnień, które wynikły z programów pomocowych, w tym programów Unii Europejskiej. Za rozwojem przedsiębiorczości poszedł także wzrost zapotrzebowania na wszelakie artykuły biurowe , które wydają się być niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Do najczęściej stosowanych w zaopatrzeniu biur artykułów biurowych można zaliczyć papier i materiały piśmiennicze, jednakże trudno wyobrazić sobie prowadzenie dzisiaj biura bez takich akcesoriów jak zszywacz, dziurkacz czy segregator. Ponadto w grę wchodzą też bardziej złożone i oczywiście bardziej kosztowne urządzenia biurowe takie jak sprzęt komputerowy, faksy, niszczarki, bindownice i sprzęt kserograficzny. Wspomniane niszczarki w ostatnich latach stały się niemal niezbędne w większych firmach zapewniając odpowiedni poziom tajności dokumentów biznesowych i na co ostatnio jest położony duży nacisk zabezpieczenie danych osobowych. Niszczarki oczywiście różnią się, oprócz ceny, parametrami pracy i stopniem tajności, czyli prościej mówiąc tym na jak małe ścinki jest szatkowany dokument. Jeżeli wspominamy tutaj o dokumentach to należy wspomnieć o drukach akcydensowych, które stanowią nadal istotną pozycję wśród materiałów biurowych, chociaż druki akcydensowe w coraz większym stopniu zastępowane są przez różne nośniki elektroniczne, ale w większości firm nadal stanowią ważna pozycję w obiegu dokumentów. Są to zarówno druki związane z gospodarką materiałową, kadrową i księgowością, jak i druki specjalistyczne takie jak szkolne, biblioteczne, druki medyczne czy inne branżowe. Wspomniane wyżej medyczne właściwie niemal zniknęły z laboratoriów medycznych, gdzie nowoczesne urządzenia wykonują automatycznie wydruki wyników badania, ale ich wycofania z zakładów podstawowej opieki zdrowotnej nie należy się przy naszym poziomie lecznictwa zbyt szybko spodziewać. Ciekawa oferta zaopatrzenia jest tutaj: https://www.zaopatrzeniebiura-krakow.pl/. Reasumując zaopatrzenie biur w artykuły biurowe i druki stanowi poważną pozycję w działalności każdej firmy a wyposażenie nimi naszych biur uzależnione jest od stopnia skomplikowania działalności i zamożności przedsiębiorstwa.

  • adamstan has written a new blog article "Historia choroby - druk medyczny" 12.09.2017

   Wśród druków medycznych najczęściej używane są recepty, druk historia choroby poradni, skierowania i zaświadczenia lekarskie. Zaświadczenie lekarskie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden osoba badana przekazuje placówce
   dydaktycznej, a drugi jest dołączany do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej. W przypadku gdy osoba badana, której zaświadczenie lekarskie dotyczy, nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie wydaje się jej przedstawicielowi ustawowemu, który przekazuje je placówce dydaktycznej.
   Od zaświadczenia lekarskiego osobie badanej oraz placówce dydaktycznej przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.
   Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego, za pośrednictwem
   lekarza, który wydał zaświadczenie lekarskie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy zaświadczenia lekarskiego wydanego
   w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy. Lekarz, za którego pośrednictwem jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją badania lekarskiego osoby badanej do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
   Badanie lekarskie w trybie odwoławczym przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania przez podmiot odwoławczy.

  • adamstan has written a new blog article "Najczęściej używane materiały biurowe" 10.29.2017

   Przedstawiam najczęściej używane materiały biurowe bardzo przydatne do prowadzenia biura:
   Papier w działalności biurowej najważniejszą rolę spełnia papier do drukarek komputerowych i urządzeń kopiujących popularnie nazywanych kserografem. Papier biurowy przeważnie pakowany jest w ryzy po 500 kartek, najczęściej formatu A4, który stał się standardem biurowym. Papiery różnią się gramaturą ( powszechnie stosuje się gramaturę 80 g), stopniem białości i ewentualnie jego składem lub powleczeniem, co ma znaczenie przy zastosowaniach specjalnych.
   Artykuły piśmiennicze to też podstawowe materiały biurowe występujące w każdej firmie. Do najważniejszych należy zaliczyć oczywiście długopisy, ale bardzo przydatne są również markery, zakreślacze i wszelkie inne formy pisaków. Ołówki i pióra stosujemy coraz rzadziej ale i one mają swoich fanów.
   Teczki i skoroszyty służą do przechowywania dokumentów. Wykonane są najczęściej z tektury lub tworzyw sztucznych, często bywają kolorowe aby łatwiej było znaleźć ale też ze względów czysto estetycznych.
   Zszywacze i dziurkacze drobne urządzenia biurowe wspomagające proces przechowywania i sortowania dokumentów. Mają zastosowanie w prawdopodobnie każdym biurze. Należy pamiętać, że mają one ograniczenia co do ilości zszywanych lub dziurkowanych kartek i przekraczanie zaleceń producenta w tej kwestii często kończy się uszkodzeniem urządzenia.

  • adamstan has written a new blog article "Interesujący papier do drukarki" 10.28.2017

   Chciałbym przedstawić posiadający ciekawe właściwości papier do drukarki mogący znaleźć zastosowanie w wielu biurach oraz może być użyty dla potrzeb wydruków domowych. Bio Top 3 to papiery niepowlekane i satynowane do druku cyfrowego. Doskonałe właściwości drukowe, wysoka odporność na starzenie, wysoka nieprzezroczystość i objętość (spulchnienie 1,3).
   BIO TOP 3® next ma ugruntowaną pozycję już od 20 lat, i wciąż jest marką wiodącą w segmencie stylowych papierów ekologicznych (ECF). Posiada certyfikaty FSC® i EU Flower. Wyprodukowany bez użycia wybielaczy optycznych. Idealny do wielobarwnego druku cyfrowego, Świetne przyjmowanie tonera. Do zadruku także metodą offsetową i preprint.
   Dzięki naturalnej bieli świetnie nadaje się do druku książek z plików cyfrowych. Jest to niepowlekany, bezdrzewny papier klasy premium, stylowy, reprezentacyjny. Papier o delikatnym odcieniu kremowej bieli.

  • adamstan has written a new blog article "Księga główna przychodni w dokumentacji medycznej" 01.13.2017

   Istotnym drukiem w dokumentacji medycznej jest księga główna przychodni stosowana w przychodniach do zapisu pacjentów. Każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych
   ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej
   zawierającej informacje na temat stanu zdrowia pacjenta
   i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Obowiązek
   prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczy każdego
   przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych.
   Dokumentacja medyczna może być prowadzona
   zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.
   Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:
   1) informacje oznaczające pacjenta, pozwalające
   na ustalenie jego tożsamości: nazwisko i imię, datę
   urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania,
   numer PESEL (jeżeli został nadany, w przypadku
   noworodka numer PESEL matki, a w przypadku osób,
   które nie mają nadanego numeru PESEL rodzaj i numer
   dokumentu potwierdzającego tożsamość), w przypadku
   gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie
   ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego
   wyrażenia zgody nazwisko i imię przedstawiciela
   ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
   2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń
   zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej,
   w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
   3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu
   świadczeń zdrowotnych;
   4) datę sporządzenia.
   Księga główna przychodni jest częścią dokumentacji medycznej w przychodniach.

  • adamstan has written a new blog article "Wykorzystanie druków medycznych w lecznictwie" 01.10.2017

   Specjalistyczne druki medyczne wykorzystywane są zarówno w placówkach lecznictwa otwartego jak i na różnych oddziałach szpitalnych, gdzie służą do zapisu procedur medycznych.
   Tworzy się następujące poziomy referencyjne oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii lub oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci w szpitalach, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych na rzecz dorosłych oraz dzieci. Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi wyłącznie wtedy, gdy są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne pomieszczenie wyposażone co najmniej w miskę ustępową, umywalkę, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia oraz pojemnik na zużyte ręczniki. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2, oddział wojewódzki Funduszu niezwłocznie blokuje przydzielone unikalne numery identyfikujące recepty i zamieszcza je w prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych oraz przekazuje w postaci elektronicznej informacje o zablokowanych numerach na druki medyczne wszystkim aptekom. W przypadku gdy w szpitalu są wykonywane zabiegi na rzecz pacjentów dorosłych oraz na rzecz dzieci, plan zabiegów powinien dodatkowo uwzględniać zasadę rozdziału czasowego lub przestrzennego wykonywania zabiegów dla tych grup pacjentów. W ambulatorium wydziela się co najmniej jedno pomieszczenie porządkowe lub miejsce służące do przechowywania środków czystości oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych. Urządzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością, które powinno być zainstalowane w sposób eliminujący zagrożenia dla pacjentów w przypadku stosowania basenów i kaczek jednorazowych. Zastosowanie druków medycznych. Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią.

  • adamstan has written a new blog article "Druki akcydensowe w każdym przedsiębiorstwie" 01.08.2017

   Wszelkie możliwe do zakupienia druki akcydensowe zdają się być niezbędne do prowadzenia naszego przedsiębiorstwa w sposób umożliwiający realizację niezbędnych zadań postawionych przed przedsiębiorstwem i spełnienie warunków określonych przepisami prawa obowiązującymi w naszym kraju. Głownie to właśnie zadanie jest ściśle związane z zastosowaniem druków akcydensowych w działalności gospodarczej, a co za tym idzie prowadzeniem obowiązującej dokumentacji księgowej, co jest wymagane z mocy prawa i obowiązującymi w Polsce przepisami ordynacji podatkowej. Do takich druków z pewnością należą ewidencje nabycia i sprzedaży towarów VAT oraz księgi, w tym mająca zastosowanie głównie w mikro skali podatkowa księga przychodów i rozchodów. Druki znajdują także zastosowanie w obrocie materiałowym, gospodarce towarowej, w sprawach osobowych i rachubie płac. Specyficzne zastosowanie jest druków związanych z daną branżą, gdzie stosowane tylko do specjalnych celowo w danej branży. Istnienie druków jest powiązane z profilem działalności przedsiębiorstwa i specyficznych zadań do których będą użytkowane w prowadzeniu tego przedsiębiorstwa. Wśród najczęściej stosowanych druków akcydensowych można wymienić: rachunki, faktury VAT, paragony, druki do celów finansowo-bankowych, dowody wpłaty KP i wypłaty KW, delegacje polecenie wyjazdu służbowego, wszelkie umowy w tym umowy o pracę, o dzieło i umowy zlecenia. Druki akcydensowe są jednakże obecnie stopniowo wypierane przez nośniki elektroniczne w których pamięci dokonywane są zapisy i później drukowane na drukarkach komputerowych. Można przypuszczać,że za niedługo znaczna część druków zostanie wycofana z tego powodu z użytku chociaż bardzo rozwinięta w Polsce biurokracja nie powinna prędko do tego dopuścić.

  • adamstan has written a new blog article "Artykuły biurowe dostępne w Krakowie" 01.07.2017

   Nie można wyobrazić sobie funkcjonowania poważnej firmy bez sprawnie działającego biura. Do stworzenia takiego biura niezbędni są nie tylko właściwi ludzie ale także odpowiednie artykuły biurowe Kraków. Wraz z rozwojem przedsiębiorczości w naszym kraju nastąpiło wyraźne ożywienie w branży dostarczającej artykuły biurowe dla firm. W hurtowniach znalazło się wiele użytecznych narzędzi, można powiedzieć, że od spinacza po komputer a także wiele urządzeń począwszy od faksów poprzez drukarki, niszczarki, bindownice, gilotyny do papieru aż po wyspecjalizowane meble biurowe. Rozmieszczenie oferty tych artykułów nie jest jednorodne. Najwięcej działa hurtowni i biuroserwisów zaopatrujących w artykuły biurowe Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę i inne duże miasta. Wieś i miasteczka zaopatruje się w lokalnych sklepikach lub poprzez internet. Zresztą większość sklepów internetowych zlokalizowane jest także w dużych miastach takich jak wspomniana Warszawa czy Kraków. Umożliwia im to stałe utrzymywanie szerokiej oferty sięgającej kilku tysięcy artykułów różnego asortymentu i różnej jakości dostosowanej do wymagań i zasobów finansowych klienta. Wymagania te są bardzo zróżnicowane gdyż o ile dla większości małych firm prowadzenie biura jest tylko niewygodną koniecznością, to dla wielu dużych graczy gospodarczych odpowiednie biuro i wysokiej jakości artykuły biurowe są źródłem promocji i prestiżu. Hurtownie działające w branży materiałów biurowych często oferują również artykuły papiernicze i zabawki. Jest to spowodowane niejako zazębiającą się ofertą biurowo szkolną, a jeżeli szkoła to oczywiście dzieci i zabawki. No cóż, handluje się czym się da, taki właśnie znak czasu.

  • adamstan has written a new blog article "Artykuły biurowe w biznesie" 01.04.2017

   Z prowadzeniem działalności gospodarczej nieodłącznie wiąże się konieczność wyposażenia firmy w przynajmniej chociażby co najmniej niezbędne artykuły biurowe dla firm.. Nieważne czy prowadzimy interes na wielką skalę, czy jest to tylko mały sklepik lub punkt usługowy na wsi lub w dużym mieście takim jak Warszawa czy Kraków, musimy się z tym liczyć, że wcześniej czy później wszechobecna biurokracja wymusi od nas prowadzenie biura w co najmniej podstawowym zakresie. W przypadku małych firm wydatki na artykuły biurowe ograniczą się głównie do zakupu artykułów piśmienniczych i druków akcydensowych, w tym faktur, rachunków, ksiąg podatkowych i różnego rodzaju ewidencji wymaganych prawem. Do podstawowych przyborów biurowych należy również zaliczyć dziurkacze, zszywacze, teczki, skoroszyty i segregatory , w które upchniemy tą całą naszą buchalterię. Przy większych obrotach ręczne wypisywanie druków staje się uciążliwe, co skutkuje zakupem sprzętu komputerowego a w konsekwencji dodatkowymi wydatkami na materiały eksploatacyjne takie jak tusze, tonery czy papier. Na dalszym etapie rozwoju przystępuje się do organizacji biura, a więc jego wyposażenie w urządzenia biurowe, bardziej wyspecjalizowane artykuły biurowe i meble. O ile dla małych firm utrzymywanie biura jest smutną i kosztowną koniecznością, to w przypadku dużych przedsiębiorstw dobrze zorganizowane biuro może stać się ważnym elementem gry ekonomicznej, przynoszącym realne zyski poprzez efektywne organizowanie produkcji, dobry kontakt z klientem czy też skuteczne działania marketingowe. Nie bez znaczenia jest również czynnik prestiżowy posiadanego przez firmę wyposażenia, stwarzający pozory wiarygodności biznesowej. Tak więc, czy chcemy czy nie chcemy artykuły biurowe są mocno osadzone w realiach gospodarki i z całą pewnością nie unikniemy ich stosowania.pewnością nie unikniemy ich stosowania.

  • adamstan has written a new blog article "Segregatory i archiwizacja dokumentów" 12.31.2016

   Przechowywanie druków i dokumentów w szufladach biurek czy różnych teczkach w dłuższym okresie czasu nie sprawdza się, zwłaszcza jeżeli z mocy prawa musimy przechowywać dokumenty skarbowe i księgowe przez 5 lat a dokumenty osobowe przez jeszcze dłużej. Przydadzą się więc odpowiednie segregatory. Co cechuje dobry segregator? Zależy to od przeznaczenia segregatora, mianowicie od tego czy mamy korzystać z niego na bieżąco, czy też ma być wykorzystywany tylko do archiwizacji dokumentacji. W tym drugim przypadku powinien być on tani i o dużej pojemności a bywa, że zastępowany jest przez pudła archiwizacyjne lub tzw. fastykuły czyli dwie tekturowe kartony związane tasiemkami. W przypadku segregatorów używanych w sposób ciągły wymagania są większe. Mamy tu do czynienia już z urządzeniami biurowymi, nie będącymi specjalnie rozbudowanymi technologicznie ale spełniającymi pewne wymogi w zakresie estetycznego wyglądu i ergonomii. Tak, więc dobry segregator biurowy powinien być zaopatrzony w mechanizm z dźwignią która ułatwia wpinanie i szybkie wyjmowanie dokumentów, bez konieczności szarpania się z zaczepami na które nakładamy papiery. Ponadto jeżeli wchodzi w grę częste użytkowanie, duże znaczenie ma trwałość materiałów z których jest on wytworzony, a więc grubość tektury, tworzywa, okleiny i ich wytrzymałość. Niektóre segregatory posiadają metalowe blaszki na brzegach, które mają zapobiegać strzępieniu się narożników przy częstym używaniu ale bywa, że rysują regały i dlatego nie są chętnie widziane przez niektórych użytkowników. Segregatory w wielu firmach wystawiane są na widocznym miejscu i dlatego pożądana jest kolorowa i ładna okleina. Różnorodna kolorystyka przydatna jest także do rozróżniania np. roczników dokumentów. Organizacja papierów w segregatorze najczęściej opiera się na specjalnych wpinanych koszulkach na dokumenty, skoroszytach zawieszkowych, przekładkach umożliwiających posegregowanie według dat lub innych parametrów. Skoroszyt przygotowany do wpięcia do segregatora ma na grzbiecie specjalne otwory pasujące do zaczepów segregatora. Należy tu wspomnieć, że na niektóre dokumenty przygotowuje się specjalne segregatory np. bankowe lub teczki i tu przykładem są teczki na akta osobowe. W tym ostatnim przypadku ustawodawca szczegółowo określił, co powinny zawierać teczki na akta osobowe.

Recipient
adamstan
Subject:


text:

Sign up, to leave a comment


Xobor Forum Software von Xobor | Forum, Fotos, Chat und mehr mit Xobor